پیش بینی استقبال گسترده شهرداریها و پیمانکاران شهری از بیل دو منظوره AMIG 208D